WordPress creating wp-config.php file during the installation

WordPress’te wp-config.php Dosyası Nasıl Düzenlenir

Wp-config dosyanızı düzenlemenizi isteyen bir eğitim okudunuz mu ve ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok mu? Sizi koruduk. Bu makalede, WordPress’te wp-config.php dosyasını nasıl düzgün bir şekilde düzenleyeceğinizi göstereceğiz.

Wp-config.php dosyası nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, kendi kendine barındırılan tüm WordPress sitelerinin bir parçası olan bir yapılandırma dosyasıdır.

Diğer dosyalardan farklı olarak, wp-config.php dosyası WordPress ile yerleşik olarak gelmez, yükleme işlemi sırasında siteniz için özel olarak oluşturulur.

WordPress veritabanı bilgilerinizi wp-config.php dosyasında saklar. Bu bilgi olmadan WordPress web siteniz çalışmaz ve database veritabanı bağlantısı kurulurken hata hatası alırsınız.

Veritabanı bilgilerinin yanı sıra, wp-config.php dosyası başka birçok üst düzey ayar da içerir. Onları bu makalede daha sonra açıklayacağız.

Bu dosya çok fazla hassas bilgi içerdiğinden, kesinlikle başka seçeneğiniz yoksa bu dosyayla uğraşmamanız önerilir.

Ancak bu makaleyi okuduğunuz için, wp-config.php dosyasını düzenlemeniz gerektiği anlamına gelir. Aşağıda işleri bozmadan yapabileceğiniz adımlar var.

Video öğretici

emailkaydol.co’a abone olun

Videoyu beğenmediyseniz veya daha fazla talimat gerekiyorsa okumaya devam edin.

Başlangıç

Yapmanız gereken ilk şey, tam bir WordPress yedeklemesi oluşturmaktır. Wp-config.php dosyası bir WordPress sitesi için o kadar önemlidir ki, küçük bir hata sitenize erişilemez hale gelir.

Web sitenize bağlanmak için bir FTP istemcisine ihtiyacınız olacaktır. Windows kullanıcıları WinSCP veya SmartFTP yükleyebilir ve Mac kullanıcıları Transmit veya CyberDuck’ı deneyebilir. Bir FTP istemcisi, bir sunucu ile bilgisayarınız arasında dosya aktarmanıza olanak tanır.

FTP istemcisini kullanarak web sitenize bağlanın. Web barındırıcınızdan alabileceğiniz FTP giriş bilgilerine ihtiyacınız olacaktır. FTP giriş bilgilerinizi bilmiyorsanız, web barındırıcınızdan destek isteyebilirsiniz.

Wp-config.php dosyası genellikle web sitenizin kök klasöründe / wp-content / gibi diğer klasörlerle bulunur.

wp-config dosyası WordPress sitenizin kök dizininde bulunur

Sadece dosyayı sağ tıklayın ve menüden indirmeyi seçin. FTP istemciniz şimdi wp-config.php dosyasını bilgisayarınıza indirecektir. Not Defteri veya Metin Düzenleme gibi düz bir metin düzenleyici programı kullanarak açıp düzenleyebilirsiniz.

Wp-config.php dosyasını anlama

Başlamadan önce, varsayılan wp-config.php dosyasının tam koduna bakalım. Bu dosyanın bir örneğini de görebilirsiniz buraya.


Wp-config.php dosyasının her bölümü dosyanın kendisinde iyi belgelenmiştir. Buradaki hemen hemen tüm ayarlar PHP Sabitler kullanılarak tanımlanır.

define( 'constant_name' , 'value'); 

Şimdi wp-config.php dosyasındaki her bölüme daha yakından bakalım.

Wp-config.php Dosyasındaki MySQL Ayarları

WordPress veritabanı bağlantı ayarlarınız wp-config.php dosyasının 'MySQL Ayarları' bölümünde görünür. Bu bölümü doldurmak için MySQL barındırıcınıza, veritabanı adınıza, veritabanı kullanıcı adınıza ve şifrenize ihtiyacınız olacaktır.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Veritabanı bilgilerinizi, veritabanları etiketli bölümün altındaki web barındırma hesabınızın cPanel'inden alabilirsiniz.

CPanel'deki MySQL veritabanları

WordPress veritabanınızı veya MySQL kullanıcı adınızı ve şifrenizi bulamazsanız, web barındırıcınıza başvurmanız gerekir.

Kimlik Doğrulama Anahtarları ve Tuzları

Kimlik doğrulaması benzersiz anahtarları ve tuzları, WordPress sitenizin güvenliğini artırmaya yardımcı olan güvenlik anahtarlarıdır. Bu anahtarlar, WordPress tarafından oluşturulan kullanıcı oturumları ve çerezler için güçlü bir şifreleme sağlar. Daha fazla bilgi için WordPress Güvenlik Anahtarları kılavuzumuza bakın.

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');

/**#@-*/

Yapabilirsin WordPress güvenlik anahtarları oluşturma ve buraya yapıştırın. Bu, özellikle WordPress sitenizin güvenliğinin ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız kullanışlıdır. Güvenlik anahtarlarını değiştirmek, WordPress sitenizde oturum açmış olan tüm kullanıcıların oturumlarını kapatıp tekrar oturum açmaya zorlar.

WordPress Veritabanı Tablosu Öneki

Varsayılan olarak WordPress, WordPress tarafından oluşturulan tüm tablolara wp_ öneki ekler. WordPress veritabanı tablosu önekini rastgele bir şeye değiştirmeniz önerilir. Bu, bilgisayar korsanlarının WordPress tablolarınızı tahmin etmelerini zorlaştıracak ve bazı yaygın SQL enjeksiyon saldırılarından kurtaracaktır.

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

Varolan bir WordPress sitesi için bu değeri değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın. Bu ayarları varolan bir WordPress sitesinde değiştirmek için WordPress veritabanı öneki makalesini değiştirme yönergelerimizi izleyin.

WordPress Hata Ayıklama Modu

Bu ayar özellikle WordPress geliştirmeyi öğrenmeye çalışan kullanıcılar ve deneysel özellikleri deneyen kullanıcılar için kullanışlıdır. WordPress varsayılan olarak, kod yürütülürken PHP tarafından oluşturulan bildirimleri gizler. Hata ayıklama modunu true olarak ayarlamanız size bu bildirimleri gösterecektir. Bu, geliştiricilere hataları bulmak için önemli bilgiler sağlar.

define('WP_DEBUG', false);

Mutlak Yol Ayarları

Wp-config dosyasının son kısmı, WordPress değişkenlerini ve dahil edilen dosyaları ayarlamak için kullanılan mutlak yolu tanımlar. Burada hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok.

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Faydalı wp-config.php Hack'ler ve Ayarlar

Hataları gidermenize ve birçok yaygın WordPress hatasını çözmenize yardımcı olabilecek bazı wp-config.php ayarları vardır.

WordPress'te MySQL Portunu ve Soketlerini Değiştirme

WordPress barındırma sağlayıcınız MySQL ana bilgisayarı için alternatif bağlantı noktaları kullanıyorsa, bağlantı noktası numarasını eklemek için DB_HOST değerinizi değiştirmeniz gerekir. Bunun yeni bir satır olmadığını, ancak mevcut DB_HOST değerini düzenlemeniz gerektiğini unutmayın.

define( 'DB_HOST', 'localhost:5067' );

5067 numaralı bağlantı noktasını web barındırıcınız tarafından sağlanan bağlantı noktası numarasıyla değiştirmeyi unutmayın.

Ana makineniz MySQL için soket ve boru kullanıyorsa, bunu şu şekilde eklemeniz gerekir:

define( 'DB_HOST', 'localhost:/var/run/mysqld/mysqld.sock' );

Wp-config.php Dosyasını Kullanarak WordPress URL'lerini Değiştirme

Bir WordPress sitesini yeni bir alan adına veya yeni bir web barındırıcısına taşırken WordPress URL'lerini değiştirmeniz gerekebilir. Bu URL'leri şu adresi ziyaret ederek değiştirebilirsiniz: Ayarlar »Genel sayfa.

WordPress Adresi ve Site Adresi ayarları

Bu URL'leri wp-config.php dosyasını kullanarak da değiştirebilirsiniz. Çok fazla yön sorunu nedeniyle WordPress yönetici alanına erişemiyorsanız bu kullanışlı olur. Bu iki satırı wp-config.php dosyanıza eklemeniz yeterlidir:

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Example.com'u kendi alan adınızla değiştirmeyi unutmayın. Ayrıca, arama motorlarının www.example.com ve example.com'a iki farklı konum olarak davrandığını da unutmamanız gerekir (bkz. Www vs www olmayan - SEO için hangisi daha iyidir?). Siteniz www önekiyle dizine eklenmişse, alan adınızı buna göre eklemeniz gerekir.

Wp-config.php Kullanarak Yükleme Dizinini Değiştirme

WordPress varsayılan olarak tüm medya yüklemelerinizi / wp-content / uploads / dizininde saklar. Medya dosyalarınızı başka bir yerde saklamak istiyorsanız, bu kod satırını wp-config.php dosyanıza ekleyerek yapabilirsiniz.

define( 'UPLOADS', 'wp-content/media' );

Yüklenen dizin yolunun WordPress'te otomatik olarak ayarlanan ABSPATH ile göreceli olduğunu unutmayın. Buraya mutlak bir yol eklemek işe yaramaz. Daha fazla bilgi için WordPress'te varsayılan medya yükleme konumunun nasıl değiştirileceği hakkında ayrıntılı kılavuza bakın.

WordPress'te Otomatik Güncelleştirmeleri Devre Dışı Bırakma

WordPress, WordPress 3.7'de otomatik güncellemeler başlattı. Küçük bir güncelleme olduğunda WordPress sitelerinin otomatik olarak güncellenmesine izin verdi. Otomatik güncellemeler güvenlik için mükemmel olsa da, bazı durumlarda bir WordPress sitesini kırabilir ve bu da erişilemez hale getirebilir.

Bu tek satırlık satırı wp-config.php dosyanıza eklemek, WordPress sitenizdeki tüm otomatik güncellemeleri devre dışı bırakır.

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

Daha fazla bilgi için WordPress'te otomatik güncellemeleri nasıl devre dışı bırakacağımızla ilgili eğiticimize bakın.

WordPress'te Yayın Düzeltmelerini Sınırla

WordPress yerleşik otomatik kaydetme ve revizyonlarla birlikte gelir. Yazı düzeltmeleri ile WordPress'teki değişikliklerin nasıl geri alınacağıyla ilgili eğiticimize bakın. Ancak, büyük bir site revizyonu çalıştırırsanız WordPress veritabanı yedekleme boyutunuzu artırabilir.

Bir gönderi için saklanan düzeltme sayısını sınırlamak için bu kod satırını wp-config.php dosyanıza ekleyin.

define( 'WP_POST_REVISIONS', 3 );

Saklamak istediğiniz düzeltme sayısını 3 ile değiştirin. WordPress artık eski düzeltmeleri otomatik olarak silecektir. Ancak, eski yayın düzeltmeleriniz yine de veritabanınızda saklanır. WordPress'te eski yayın revizyonlarının nasıl silineceğiyle ilgili eğiticimize bakın.

Bu makalenin, WordPress'te wp-config.php dosyasını ve onunla yapabileceğiniz tüm harika şeyleri nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmenize yardımcı olacağını umuyoruz. Ayrıca WordPress işlevler dosyası için 25+ son derece kullanışlı hileler hakkındaki makalemizi görmek isteyebilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen abone olun Youtube kanalı WordPress video dersleri için. Bizi de bulabilirsin heyecan ve Facebook.

[Total: 0   Average: 0/5]
Son Güncelleme: 5 Haziran 2020